Senin, 06 April 2015

Pendidikan Bahasa Daerah 1

 1.  “AJÉN FALSAFAH DINA KASENIAN KUDA RÉNGGONG (LINGKUNG SENI CITRA KENCANA) DÉSA PARUNGSÉRAB KECAMATAN KATAPANG KABUPATÉN BANDUNG”.
 2. AJÉN KAAGAMAAN DINA NOVÉL MASYITOH KARANGAN AJIP ROSIDI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN SASTRA DI SMA.
 3. ADEGAN DIATÉSIS KALIMAH RANGKEPAN DINA RUBRIK “LAWANG SAKÉTÉNG” MAJALAH MANGLÉ PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMP.
 4. UNSUR PANGGENTRA (VOKATIF) KALIMAH BASA SUNDA DINA NOVEL PAYUNG BUTUT KARANGAN AHMAD BAKRI PIKEUN BHAN PANGAJARAN DI SMA.
 5. ADEGAN KALIMAH KEDALING AMBEK DINA KUMPULAN NASKAH DRAMA SUNDA JEBLOG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN GUNEMAN DI SMA 1.
 6. STRUKTUR CARITA RAYAT DINA KUMPULAN BUKU CARITA RAYAT CIREBON PIKEUN BAHAN PANGAJARAN SASTRA DI SMP.
 7. KUMPULAN CARPON KANYAAH KOLOT KARYA KARNA YUDIBRATA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP KELAS VII (TILIKAN STRUKTUR JEUNG AJÉN MORAL).
 8. KORÉLASI ANTARA PANGAWERUH JEUNG KAMAMPUHMAKÉNA UNDAK USUK BASA SUNDA SISWA KELAS X SMA PLUS MERDÉKA SORÉANG.
 9. ANALISIS STRUKTURAL PUISI MANTRA DI DÉSA CIMINDI KACAMATAN CIGUGUR KABUPATÉN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI PUISI DI SMA KELAS X.
 10. MODÉL THE LEARNING CELL DINA PANGAJARAN MACA BIOGRAFI : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 13 Bandung Taun Ajaran 2012/2013.
 11. SIMBOL-SIMBOL DINA UPACARA TRADISI GUAR BUMI DI BLOK KAMPÉK DÉSA SALAWANA KACAMATAN DAWUAN KABUPATÉN MAJALENGKA PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII.
 12. PUISI SAWÉR PANGANTÉN DI KACAMATAN NUSAHÉRANG KABUPATÉN KUNINGAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP.
 13. ISTILAH-ISTILAH DINA KASENIAN PENCA SILAT PANGLIPUR DI KALURAHAN BALÉÉNDAH KACAMATAN BALÉÉNDAH KABUPATÉN BANDUNG PIKEUN SALAH SAHIJI ALTERNATIF BAHAN AJAR MACA BAHASAN KASENIAN DI SMA KELAS XII.
 14. ANALISIS STRUKTURAL PUISI MANTRA DI DESA CENGCAL KACAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRESIASI PUISI DI SMA.
 15. PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA ARTIKEL : Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas XII-IPS MA Yasyfiy Taun Ajaran 2012-2013.
 16. STRUKTUR CARITA DINA KUMPULAN CARPON MA INUNG NÉWAK CAHAYA KARANGAN MAMAT SASMITA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP.
 17. AJÉN PALSAPAH DINA UPACARA JAROH DI KAMPUNG DUKUH DÉSA CIROYOM KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XI.
 18. NILAI BUDAYA SUNDA DALAM KESENIAN GAOK DI DESA KULUR KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PENGAJARAN MEMBACA DI SMA KELAS XII.
 19. KALIMAH PANANYA DINA NOVÉL KOLÉBAT KUWUNG-KUWUNGAN KINASIH KATUMBIRIAN KARANGAN TATANG SUMARSONO.
 20. KALUNGGUHAN TOKOH WANOJA DINA KUMPULAN CARPON HATÉ AWÉWÉ KARANGAN RISNAWATI: TILIKAN FÉMINISME.
 21. CAMPUR KODE DINA NULIS SURAT PRIBADI SISWA KELAS VIII SMPN 1 LEMBANG.
 22. MEDIA AUDIO VISUAL PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAREGEPKEUN TEMBANG PUPUH SEKAR AGEUNG.
 23. MEDIA AUDIO VISUAL PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAREGEPKEUN TEMBANG PUPUH SEKAR AGEUNG (PANALUNGTIKAN TINDAKAN KELAS KA SISWA KELAS IX B SMPN 14 BANDUNG TAUN AJARAN 2012/2013.
 24. KECAP PAGAWÉAN INTRANSITIF DINA NOVEL MERCEDES 190 KARANGAN MUH. RUSTANDI KARTAKUSUMA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA: Tilikan Struktur jeung Semantis.
 25. AJÉN MORAL JEUNG PSIKOLOGI PERKEMBANGAN RUMAJA DINA NOVELÉT JAMPARING KARYA CHYE RETTY ISNENDES PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NYARITA DI SMP KELAS IX.
 26. RARANGKÉN TUKANG DINA KUMPULAN CARITA PONDOK RUSIAH KAOPATWELAS KARYA DARPAN: Tilikan Struktur jeung Semantis.
 27. TRANSLITERASI JEUNG AJÉN KAAGAMAAN DINA NASKAH WAWACAN SULUK DUA PANDITA RAI SARENG RAKA.
 28. CAMPUR KODE BASA PANGANTEUR DINA PROSÉS PANGAJARAN BASA JEUNG SASTRA SUNDA DI SMP NEGERI 1 PURWADADI KECAMATAN PURWADADI KABUPATEN CIAMIS TAUN AJARAN 2012/2013.
 29. MODÉL DEBATE PIKEUN NGARONJATKEUN PANGAWERUH JEUNG KAMAMPUH MAKÉ UNDAK USUK BASA SUNDA DINA NYARITA STUDI KUASI ÉKSPÉRIMÉN KA SISWA KELAS VIII B SMPN 1 CINGAMBUL-MAJALENGKA TAUN AJAR 2012/2013.
 30. AJEN ESTETIKA DINA SENI RAJA DOGAR DI KACAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA KELAS XII.
 31. MEDIA FLASH CARD PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS AKSARA SUNDA PANALUNGTIKAN TINDAKAN KELAS SISWA KELAS X-1 SEMESTER 1 SMAN 1 MAJALAYA TAUN AJARAN 2012/2013.
 32. ÉFÉKTIVITAS MÉDIA GAMBAR JEUNG KARTU KATA PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH SISWA NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI DI KELAS VII SMP NEGERI 1 SUKAWENING GARUT TAUN AJARAN 2012/2013.
 33. ASPÉK HUMOR DINA KUMPULAN CARPON KI MEREBOT KARANGAN AHMAD BAKRI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA CARPON DI SMP KELAS VII.
 34. AJÉN FALSAFAH UPACARA SIDEKAH TUTULAK DÉSA KARANGTAWANG KECAMATAN KUNINGAN KABUPATÉN KUNINGAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA.
 35. AJÉN MORAL DINA NASKAH DRAMA PUNDÉN-PUNDÉN NU RAREMPAG KARYA R. HIDAYAT SURYALAGA.
 36. MÉTODE DÉMONSTRASI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH SISWA DINA NGADONGÉNG.
 37. AJÉN FALSAFAH DINA KASENIAN WAYANG GOLÉK RUATAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI KELAS XI.
 38. ANALISIS STRUKTURAL NOVÉL TRI TANGTU DI BUMI KARYA YOSÉPH ISKANDAR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI KELAS XI.
 39. KAJIAN TOPONIMI DI WILAYAH KACAMATAN KERSAMANAH KABUPATÉN GARUT DUMASAR KANA CARITA RAYAT.
 40. WACANA DALAM DISPLAY PICTURE BLACKBERRY MESSENGER.
 41. KORÉLASI ANTARA KOMPETENSI JEUNG PERFORMANSI NGADONGÉNG SISWA KELAS X SMAN 20 BANDUNG TAUN AJAR 2013/2014.
 42. MODÉL PANGAJARAN EXPLICIT INSTRUCTION PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA SAJAK : Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas VIII-F SMP Negeri 45 Bandung Taun Ajaran 2012/2013.
 43. AJÉN SENI DINA LAIS DI KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII.
 44. STRATEGI MODELING BERBASIS TEKS (SMBT) PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH WAWANCARA: Studi Kuasi Ékspérimen ka Siswa Kelas VIII-A SMP Pasundan 4 Bandung Taun Ajaran 2013/2014.
 45. KEEFEKTIFAN MODÉL MAKE- A MATCH DAN MODEL EXPLICIT INTRUCTION DALAM PENGAJARAN MENULIS AKSARA SUNDA: Penelitian Eksperimen Untuk Siswa Kelas X SMA N 1 Sukaresmi Tahun Ajar 2012/2013.
 46. AJEN ESTETIKA DINA ARSITEKTUR IMAH ADAT KAMPUNG NAGA DESA NEGLASARI KACAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA PIKEUN BAHAN AJAR MACA ARTIKEL BUDAYA KELAS XII.
 47. AJÉN ÉSTÉTIS DINA KASENIAN PENCA SILAT CAKAR KUMBANG KENCANA DI KAMPUNG NYINGKIR DÉSA CIHIDEUNG KACAMATAN PARONGPONG KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII.
 48. MODÉL STUDENT TEAMS ACHIEVMENT DIVISION (STAD) DINA PANGAJARAN NARJAMAHKEUN KANA BASA SUNDA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X-1 SMA Negeri 9 Bandung Taun Ajaran 2012/2013).
 49. SIMBOL JEUNG MA’NA DINA RUNTUYAN ACARA SABADA NIKAH (BANTAYAN) ADAT SUNDA DI KACAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR.
 50. MODÉL NUMBER HEAD TOGETHER (NHT)DINA PANGAJARAN MACA WARTA.
 51. MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYIMAK DONGENG : Studi Kuasi Eksperimen di Kelas X SMA Negeri 1 Manonjaya Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2012/2013.
 52. KECAP RAJÉKAN DINA KUMPULAN CARITA PONDOK HALIS PASIR KARYA US TIARSA R.
 53. AJÉN AGAMA DINA WAWACAN HIKAYAT HASAN SHOIG BASHRI PIKEUN BAHAN AJAR MACA DI SMA KELAS XII.
 54. AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KABUDAYAAN HAJAT LAUT DI PALABUANRATU KABUPATÉN SUKABUMI PIKEUN SALASAHIJI ALTERNATIF BAHAN AJAR MACA DI SMA.
 55. NOVEL PATEPUNG DI BANDUNG KARANGAN TAUFIK FATUROHMAN = TILIKAN PSIKOLOGI SASTRA.
 56. AJÉN FALSAFAH IKET SUNDA : Tilikan Semiotik Kana Motif, Rupa, Warna, jeung Pungsi Di Kampung Adat Cikondang Kabupatén Bandung.
 57. BASA SUNDA DIALÉK BEKASI DI KACAMATAN SÉTU PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA.
 58. PUPUJIAN DI KAMPUNG MANIS DESA GARAWANGI KACAMATAN GARAWANGI KABUPATEN KUNINGAN PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN PUPUJIAN DI KELAS VII SMP.
 59. SIMBOL-SOMBOL KASENIAN GOONG RÉNTÉNG DI DÉSA CISARUA KACAMATAN CISARUA KABUPATÉN SUMEDANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA KELAS XII: Ulikan Sémiotik.
 60. MODÉL PANGAJARAN WORD SQUARE DINA PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DONGÉNG: Studi Kuasi Ékspérimén ka siswa kelas VII-C SMPN 2 Kasokandel Taun Ajaran 2012/2013.
 61. UNSUR OBJÉKTIF JEUNG ÉKSPRÉSIF NOVÉL BÉNTANG PASANTRÉN KARYA H. USEP ROMLI HM PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA PEDARAN SASTRA DI SMA KELAS XI.
 62. MODÉL THINK-TALK-WRITE (TTW) PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS GUGURITAN : Studi Kuasi Ékspérimén Ka Siswa Kelas VIII-13 SMP Negeri 9 Bandung Taun Ajaran 2012/2013.
 63. MEMORIZATION MODEL OF MNEMONICS METHOD IN LEARNING AKSARA SUNDA WRITING.
 64. STRATEGI MODELING BERBASIS TEKS (SMBT)PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS BIOGRAFI SINGGET.
 65. NGALARAPKEUN MÉDIA PANGAJARAN SKETSA PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS ÉSÉY SISWA KELAS XII-IPS.1 DI SMA YAYASAN ATIKAN SUNDA (YAS) BANDUNG.
 66. ÉFEKTIVITAS MÉDIA KOMIK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA DONGÉNG SISWA KELAS VII C SMPN 29 BANDUNG TAUN AJARAN 2012-2013.
 67. AJÉN FALSAFAH DINA UPACARA NYACARKEUN JALAN DI DUSUN LINGGAHARJA DESA MEKARSARI KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII.
 68. ANALISIS KECAP SULUR DINA NOVÉL PIPISAHAN KARANGAN RAF PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BASA SUNDA DI SMA.
 69. ÉFÉKTIVITAS MÉDIA PHOTOSTORY PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS CARPON.
 70. MODÉL MIND MAPPING DINA PANGAJARAN NULIS RÉSÉNSI NOVÉL (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPS 2 SMA Laboratorium (Percontohan) UPI Taun Ajaran 2012/2013).
 71. ÉFÉKTIVITAS MÉDIA KOMIK PIKEUN PANGAJARAN NULIS CARITA PONDOK: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Kuningan Taun Ajaran 2012/2013.
 72. KORELASI ANTARA MAKÉNA BASA INDUNG JEUNG PRÉSTASI DIAJAR NULIS SURAT BASA SUNDA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 LEMBANG.
 73. ANALISIS DÉKONSTRUKSI DINA KUMPULAN CARPON SERAT SARWASATWA KARYA GODI SUWARNA.
 74. ÉFÉKTIVITAS MÉDIA AUDIO-VISUAL PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAREGEPKEUN PAGUNEMAN STUDI KUASI ÉKSPÉRIMÉN KA SISWA KELAS VII SMP KARTIKA XIX-2 BANDUNG TAUN AJARAN 2012/2013.
 75. ÉFÉKTIVITAS MÉDIA AUDIO-VISUAL PIKEUN PANGAJARAN NGADONGÉNG : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII J SMP Negeri 45 Bandung Taun Ajaran 2012/2013.
 76. FUNGSI JEUNG WANDA PRAGMATIS KALIMAH ÉBRÉHAN DINA NOVÉL RAJAPATI DI PANANJUNG KARANGAN AHMAD BAKRI.
 77. AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KASENIAN TRADISI PAREBUT SÉÉNG DI DÉSA KUTAJAYA KECAMATAN CICURUG KABUPATÉN SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII.
 78. AJÉN ÉSTÉTIKA KASENIAN TOLÉAT DI KABUPATÉN SUBANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NULIS ÉSSÉY DI SMA KELAS XII.
 79. CITRA WANOJA SUNDA DINA NU KAUL LAGU KALÉON JEUNG 40 DONGÉNG ÉNTÉNG TI PASANTRÉN KARYA R.A.F : Kajian Struktural Jeung Kritik Sastra Féminisme Idéologis.
 80. INTERFÉRÉNSI BASA INDONÉSIA KANA BASA SUNDA DINA TULISAN OTOBIOGRAFI SISWA KELAS VII SMP PASUNDAN 4 BANDUNG.
 81. MODÉL MIND MAPPING PIKEUN PANGAJARAN NULIS BIOGRAFI : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X-9 SMA Negeri 9 Bandung Taun Ajaran 2012-2013.
 82. MODÉL QUANTUM TEACHING PIKEUN PANGAJARAN NULIS RARAKITAN.
 83. ANALISIS FUNGSI TINDAK TUTUR DINA NASKAH DRAMA MEREDONG KARYA ROSYID E. ABBY.
 84. ÉFÉKTIVITAS MÉDIA FLIPCHART PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SAJAK : Studi Kuasi Ékspérimén ka siswa kelas VII.7 SMP Negeri 1 Kota Bandung Taun Ajaran 2012/2013.
 85. MODÉL COOPERATIVE SCRIFT DINA PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DONGÉNG.
 86. EFEKTIVITAS PENERAPAN PERMAINAN TRADISIONAL “GAGARUDAAN” DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA JEPANG.
 87. ÉFÉKTIVITAS MÉDIA AUDIO-VISUAL DINA PANGAJARAN MACA WARTA:Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X-2SMA Negeri 6 Bandung Taun Ajaran 2012-2013.
 88. ANALISIS KASALAHAN ÉJAHAN DINA KARANGAN DÉSKRIPSI SISWA KELAS XII MAN JONGGOL TAUN AJARAN 2012/2013.
 89. MODÉL WRITING WORKSHOP PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII A SMP Negeri 14 Bandung Taun Ajar 2012/2013.
 90. ANALISIS STRUKTURAL JEUNG SEMIOTIK DINA NOVÉL SUDAGAR BATIK KARANGAN AHMAD BAKRI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMA.
 91. STRUKTUR INTRINSIK JEUNG UNSUR BUDAYA DINA NOVÉL TANJEUR NA JURITAN JAYA DI BUANA KARANGAN YOSÉPH ISKANDAR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMA.
 92. AJÉN MORAL DINA STRUKTUR CARITA DONGÉNG MANGLÉ ALIT ANU MEDAL TAUN 2012 PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP.
 93. INVENTARISASI DONGENG DI KACAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP.
 94. AJÉN ÉSTÉTIS KASENIAN GEMBYUNG DI KABUPATÉN SUBANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII.
 95. AJÉN BUDAYA DINA KASENIAN RÉOG DONGKOL DI DESA KARYAMUKTI KACAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMP KELAS IX.
 96. MODEL OF COOPERATIVE LEARNING BY CIRC TYPE TO INCREASE ABILITY READING SHORT STORY: Classroom Action Research to Class VII-A Students of MTsN Sindangsari Kuningan in 2012/2013.
 97. MODÉL CIRC (COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION) DINA PANGAJARAN NULIS ÉSÉY.
 98. MODÉL PANGAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR AND SHARE DINA PANGAJARAN SAWALA.
 99. ÉFÉKTIVITAS MÉDIA AUDIO VISUAL PIKEUN PANGAJARAN NULIS ÉSÉY: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XII-IPA.1 SMAN 1 Pelabuhanratu Taun Ajaran 2012/2013.
 100. STRATÉGI WRITING IN THE HERE AND NOW PIKEUN PANGAJARAN NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-G SMP Negeri 35 Bandung Taun Ajaran 2012/2013.
 101. STRUKTUR PUISI MANTRA DI DÉSA PANGULAH SELATAN KACAMATAN KOTABARU KABUPATÉN KARAWANG PIKEUN BAHAN AJAR MACA DI SMA KELAS X.
 102. SIMBOL–SIMBOL BUDAYA NU NYAMPAK DINA KASENIAN CINGCOWONG DI DESA LURAGUNG LANDEUH KEC. LURAGUNG KAB. KUNINGAN PIKEUN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA.
 103. CAMPUR KODE DALAM MENULIS KARANGAN ESAI SISWA KELAS XII SMK NEGERI 15 BANDUNG TAUN AJARAN 2012/2013.
 104. KAMAMPUH NULIS GUGURITAN SISWA KELAS VIII H MTS YPPA CIPULUS TAUN AJARAN 2012/2013.
 105. KASENIAN BEBEGIG SUKAMANTRI DI KECAMATAN SUKAMANTRI KABUPATEN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA.
 106. PUPUJIAN DI DÉSA PANYINDANGAN KACAMATAN PAKÉNJÉNG KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP KELAS VII.
 107. ÉFÉKTIVITAS MODÉL PICTURE AND PICTURE PIKEUN PANGAJARAN NULIS CARITA PONDOK : Studi Kuasi Ekspérimén ka Siswa Kelas XI Jurusan Pekerja Sosial 2 SMK Negeri 15 Bandung Taun Ajaran 2012/2013.
 108. KUALITAS SOAL TES SUMATIF PELAJARAN BAHASA SUNDA DI MTS SIRNAMISKIN TAHUN AJARAN 2012/2013.
 109. KASALAHAN MORFOLOGIS DINA SURAT PRIBADI SISWA KELAS VIII SMP PASUNDAN 3 BANDUNG TAUN AJARAN 2012/2013.
 110. PANGARUH BASA DI KULAWARGA KANA KAMAMPUH NGALARAPKEUN UNDAK USUK BASA SUNDA SISWA SMP NEGERI 1 KATAPANG1).
 111. ÉFÉKTIVITAS MÉDIA MOVIE MAKER DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI : Studi Kuasi Ékspérimén ka Kelas VII-A SMP Negeri 1 Rawamerta Kabupatén Karawang Taun Ajaran 2012/2013.
 112. BABANDINGAN KAMAMPUH MACA PEDARAN (BASA SUNDA) JEUNG PEDARAN (BASA INDONÉSIA) SISWA KELAS XI IPA 3 SMA NEGERI 14 BANDUNG TAUN AJARAN 2012/2013.
 113. MODÉL PANGAJARAN THINK-TALK-WRITE (TTW) DINA PANGAJARAN NULIS LAPORAN.
 114. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI BANDUNG TAHUN 1901-1942.
 115. KAMAMPUH SISWA KELAS X SMA LABORATORIUM PERCONTOHAN UPI DINA NULIS NASKAH BIANTARA.
 116. ÉFÉKTIVITAS MODÉL WRITING WORKSHOP DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN DÉSKRIPSI : Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII SMP N 14 Kota Sukabumi Taun Ajaran 2013/2014.
 117. GAYA BASA MÉTAFORA DINA BABASAN JEUNG PARIBASA BASA SUNDA :Tilikan Stilisti kajeung Semantik.
 118. STRUKTUR DINA KAULINAN TRADISIONAL DI DÉSA PAGERWANGI KACAMATAN LEMBANG KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP KELAS VII.
 119. ÉFÉKTIVITAS MÉDIA GAMBAR SÉRI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGADONGÉNG:Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas X SMA Pasundan 2 Bandung Taun Ajaran 2013/2014.
 120. AJÉN ATIKAN DINA CARITA WAYANG GOLÉK LALAKON DORNA GUGUR GIRIHARJA 3 PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMA.
 121. ANALISIS VALIDITAS JEUNG RÉLIABILITAS DINA SOAL UJIAN AHIR SEMESTER 1 BASA SUNDA MTs. MOHAMAD TOHA TAUN AJARAN 2013/20141.
 122. ANALISIS VALIDITAS JEUNG RÉLIABILITAS DINA SOAL UJIAN AHIR SEMESTER 1 BASA SUNDA MTs. MOHAMAD TOHA TAUN AJARAN 2013/2014.
 123. MODÉL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH DINA PANGAJARAN NULIS SURAT RESMI : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas IX-F SMP Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Taun Ajaran 2013/2014.
 124. TÉHNIK TARUCING CAKRA PIKEUN ÉVALUASI PANGAJARAN MACA CARPON DI SMP : Uji-Coba ka Siswa Kelas VII B SMP Yadika Cicalengka Taun Ajaran 2012/2013.
 125. SISTEM PAKASABAN MASARAKAT KAMPUNG NAGA : Kajian Ajén-Inajén Lokal Masarakat Kampung Naga, Tasikmalaya minangka Landasan Sosial Budaya Pendidikan Nasional.
 126. AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KASENIAN RÉOG CENGAL DI KACAMATAN JAPARA KABUPATÉN KUNINGAN PIKEUN BAHAN MACA BAHASAN MACA DI SMP KELAS IX.
 127. CAMPUR KODE BASA SUNDA JEUNG BASA INDONESIA DINA KAGIATAN DIAJAR DI KELAS II SDN TUNAS HARAPAN KALURAHAN CIJERAH KACAMATAN BANDUNG KULON KOTA BANDUNG.
 128. UNSUR SEMIOTIKA DINA TRADISI NYEPUH DI DESA CIOMAS KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA.
 129. MODÉL PANGAJARAN CONCEPT SENTENCE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS ÉSÉY.
 130. KASALAHAN MORFOLOGIS DINA KARANGAN NASKAH DRAMA SISWA KELAS IX SMPN 6 BANDUNG TAUN AJARAN 2013/2014.
 131. STRATÉGI QUESTIONING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS BIOGRAFI SINGGET : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-B SMP YAS Bandung Taun Ajaran 2013/2014.
 132. MÉTODE ROLE PLAYING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NYARITA NGAGUNAKEUN TATAKRAMA BASA SUNDA (STUDI KUASI ÉKSPÉRIMÉN KA SISWA KELAS VIIA SMP YAS BANDUNG TAUN AJARAN 2013/2014).
 133. BASA SUNDA DIALÉK BREBES DI KACAMATAN SALEM PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP.
 134. ÉFÉKTIVITAS MODÉL WRITING WORKSHOP DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN DÉSKRIPSI.
 135. TEKNIK AKROSTIK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SAJAK : Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas VII C SMP Negeri 29 Bandung Taun Ajaran 2013/2014.
 136. WAWACAN SITI KHADIJAH DAGANG PIKEUN BAHAN AJAR MACA CARITA BUHUN DI SMA.
 137. KORÉLASI ANTARA KAMAMPUH MACA JEUNG KAMAMPUH NULIS ÉSÉY SISWA KELAS XII SMK NEGERI 5 BANDUNG TAUN AJAR 2013/2014.
 138. BABANDINGAN HARTI PARIBASA SUNDA JEUNG INDONESIA PIKEUN BAHAN AJAR IDIOM DI SMA.
 139. ANALISIS UNSUR INTRINSIK FIKSIMINI BASA SUNDA KARANGAN HADI AKS DINA GRUP FACEBOOK FIKSIMINI BASA SUNDA.
 140. RAGAM BASA SUNDA PROKÉM DI DÉSA RAJAMADALA KULON KECAMATAN CIPATAT KABUPATÉN BANDUNG BARAT.
 141. MODÉL PANGAJARAN EXPERIENCES DINA PANGAJARAN NULIS CARITA PONDOK :Panalungtikan Kuasi Ékspérimen ka Siswa Kelas XI IPA 3 SMAN 15Kota Bandung Taun Ajaran 2013/2014.
 142. MODÉL PANGAJARAN THINK-TALK-WRITE (TTW) PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS ÉKSPOSISI.
 143. ULIKAN STRUKTURAL-SEMIOTIK KANA KUMPULAN SAJAK LAGU PADUNGDUNG KARANGAN DENI AHMAD FAJAR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA SAJAK DI SMA.
 144. MODÉL ÉXPLICIT INTRUCTIONDINA PANGAJARAN MACA CARPON.
 145. SISTEM NGAWARISKEUN AJÉN ATIKAN KULAWARGA JEUNG KAMASARAKATAN DI KAMPUNG NAGA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA.
 146. TÉHNIK MUSIKALISASI DINA PANGAJARAN MACA SAJAK : Studi Kuasi Eksperimén ka Siswa Kelas VIII-C SMP Negeri 5 Tasikmalaya.
 147. MODÈL PANGAJARAN ROLE PLAYING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGADONGÈNG : Studi Kuasi Èkspèrimèn ka Siswa Kelas XI IPS SMA Kartika XIX-3 Bandung Taun Ajaran 2013/2014.
 148. MODÉL INDUKTIF KATA BERGAMBAR PIKEUN NGARONJATKEUN PANGAWERUH KANDAGA KECAP DASAR (BASIC VOCABULARY) BASA SUNDA :Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-D SMP Negeri 15 Bandung Taun Ajaran 2013-2014.
 149. STRUKTUR DINA KAULINAN TRADISIONAL DI DESA PAGERWANGI KACAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP KELAS VII.
 150. KAMAMPUH NGAGUNAKEUN UNSUR SEREPAN DINA KARANGAN ÉKSPOSISI SISWA KELAS VII B SMP NEGERI 3 LEMBANG TAUN AJARAN 2013/2014.
 151. KAJIAN PSIKOANALISIS KANA NOVEL SABALAKANA KARYA DADAN SUTISNA.
 152. MEDIA PUZZLE PADA PEMBELAJARAN MENULIS SISINDIRAN : Studi Kuasi Eksperimen pada Siswa Kelas VIII H SMP Negeri 5 Bandung Taun Ajaran 2013/2014.
 153. FOLKLOR DINA TRADISI NUJUH BULANAN DI KECAMATAN CILAWU KABUPATEN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII.
 154. KASALAHAN ÉJAHAN DINA NULIS WARTA SISWA KELAS IX SMP LABORATORIUM PERCONTOHAN UPI TAUN AJARAN 2013/2014.
 155. ADEGAN KALIMAH BASA SUNDA DINA TWITTER.
 156. RAGAM JEUNG ADEGAN BASA DINA UPACARA ADAT RITUS TIWU PANGANTÉN DI KECAMATAN BABAKAN KABUPATÉN CIREBON.
 157. MODÉL PANGAJARAN PICTURE AND PICTURE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WARTA : Studi Kuasi Ékspériménka SiswaKelas IX B SMP Negeri 1 Cikajang Kabupatén Garut Taun Ajaran 2013/2014.
 158. ADEGAN PRAGMATIS KALIMAH PANYELUK DINA KUMPULAN CARPON PANGGUNG WAYANG KARANGAN AAM AMILIA.
 159. MÉDIA PANGAJARAN AUDIO-VISUAL PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS GUGURITAN DINA PUPUH ASMARANDANA : Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas VIII C SMP Negeri 6 Kuningan Taun Ajaran 2013-2014.
 160. MODÉL MIND MAPPING PIKEUN NGARONJATKEUN KAPARIGELAN NYARITAKEUN PANGALAMAN : Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas VII F SMP Negeri 3 Lembang Taun Ajaran 2013/2014.
 161. SIKEP BASA KULAWARGA DINA NGUKUHAN BASA SUNDA DI DÉSA LEBAKMUNCANG KACAMATAN CIWIDÉY KABUPATÉN BANDUNG.
 162. MEDIA OF FILM FRAMES TO IMPROVE WRITING SKILLS BIOGRAFHY.
 163. AJÉN MORAL DINA UPACARA ADAT NGEUYEUK SEUREUH DI DÉSA CIBODAS KACAMATAN LEMBANG: KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII.
 164. MODÉL PANGAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT)PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS PAPARIKAN : Studi Kuasi Éksperimén ka Siswa Kelas VIII I SMP Negeri 3 Lembang Taun Ajaran 2013/2014.
 165. ÉFÉKTIVITAS MÉDIA GAMBAR SÉRI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGADONGÉNG.
 166. MODÉL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DINA NULIS KARANGAN DÉSKRIPSI : Setudi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII C SMPN 2 Ciwaringin Kabupaten Cirebon Taun Ajaran 2013/2014.
 167. ANALISIS STRUKTUR WAWACAN SURYA NINGRUM PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA CARITA BUHUN DI SMA KELAS XII1).
 168. MODÉL PANGAJARAN MIKIR INDUKTIF PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGALARAPKEUN VOKAL É, E, JEUNG EU DINA NULIS PANGALAMAN.
 169. KECAP PANCÉN DINA KARANGAN ÉKSPOSISI SISWA KELAS VII-11 SMPN 43 BANDUNG :Tilikan Struktur, Fungsi, jeung Harti.
 170. MODÉL TIME TOKEN AREND DINA NGARONJATKEUN KAMAMPUH NYARITA : Studi Kuasi Éksperimén ka Siswa Kelas X IPS 1 SMA Kartika XIX-2 Bandung Taun Ajaran 2013/2014.
 171. MODÉL CONNECTING, ORGANIZING, REFLECTING, EXTENDING (CORE) DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA CERITA BABAD SUMEDANG.
 172. TRADISI NGASEUK DI KAMPUNG ADAT SINAR RESMI DESA SIRNARESMI KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN MEMBACA ARTIKEL DI SMA.
 173. AJÉN ATIKAN DINA FOLKLOR ASPÉK KAPAMALIAN ANU AYA DI DÉSA TANJUNGWANGI KECAMATAN CICALÉNGKA KABUPATÉN BANDUNG.
 174. ACARA GOLÉMPANG PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMA: Tilikan Aspék Pragmatik jeung Tindak Komunikatif.
 175. MÉDIA AUDIO-VISUAL DINA PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DONGÉNG.
 176. MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS TEKS DRAMA : Studi Kuasi Ékspérimén terhadap Siswa kelas XII IPA 3 SMA Negeri 17 Bandung Tahun Ajaran 2013/2014.
 177. MÉDIA DIARY PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS PANGALAMAN PRIBADI : Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas VII F SMP Negeri 5 Bandung Taun Ajaran 2013/2014.
 178. MODÉL PANGAJARAN WEBBED PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS PANGALAMAN PRIBADI : Studi Kuasi Ékspérimén di Kelas VII B SMP Negeri 1 Margahayu Kabupatén Bandung Taun Ajaran 2013/2014.
 179. KUMPULAN DONGÉNG SASAKALA TALAGA WARNA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP :Tilikan Struktural, Pendidikan Karakter, jeung Sawangan HirupUrang Sunda.
 180. MÉDIA VIDEO DINA PANGAJARAN NULIS SAJAK : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII ASMPN 2 Selajambé Kabupatén Kuningan Taun Ajaran 2013/2014.
 181. ISTILAH TATANÉN NGAHUMA DI DESA BENCOY KECAMATAN CIREUNGHAS SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII.
 182. EFEKTIVITAS MODEL SNOWBALL THROWING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN TATAKRAMA BASA SUNDA : Studi Eksperimen pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Cisarua Bandung Barat Taun Ajar 2013/2014.
 183. MÉDIA PILEM PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH SISWA MAKÉ UNDAK USUK BASA SUNDA.
 184. TÉHNIK TRANSFORMASI CARITA PONDOK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS DRAMA : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XII RPL A SMK Puragabaya Bandung Taun Ajaran 2013/2014.
 185. MÉDIA MOVIE MAKER PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS BIOGRAFI SINGGET :Studi Kuasi Éksprérimén ka Siswa Kelas VII-C SMPN 45 Bandung Taun Ajaran 2013/2014.
 186. MODÉL PANGAJARAN CONCEPT SENTENCE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SISINDIRAN.
 187. PRINSIP JEUNG MAKSIM OMONGAN DINA PAGUNEMANKUMPULAN CARPON PANGGUNG WAYANG KARYA AAM AMILIA.
 188. TÉHNIK PANGAJARAN THINK-TALK-WRITE (TTW)PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAGUNAKEUN TATAKRAMA BASA SUNDA DINA NULIS LAPORAN LALAMPAHAN.
 189. SISTEM PENDIDIKAN RÉLIGI MASARAKAT KAMPUNG NAGA PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA.
 190. KASALAHAN LÉKSIKO-SEMANTIK DINA KARANGAN NARASI SISWA KELAS VII-C SMP LABORATORIUM PERCONTOHAN UPI TAUN AJARAN 2013/2014.
 191. ÉFÉKTIVITAS MÉTODE KOLABORASI DINA PANGAJARAN NULIS AKSARA SUNDA : Studi Ékspérimén Murni ka Siswa Kelas X SMAN 1 Warungkiara Taun Ajaran 2013/2014.
 192. MÉDIA STRIP STORY DINA PANGAJARAN NULIS AKSARA SUNDA : Studi Kuasi Ékspérimén di Kelas X Sainték 1 SMA Laboratorium Percontohan UPI Taun Ajar 2013/2014.
 193. MEDIA KARTU KATA BERGAMBAR DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN EKSPOSISI : Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas VII B MTs Mohammad Toha Cimahi Tahun Ajaran 2013/2014.
 194. ADEGAN PUPUJIAN DI DÉSA SIRNASARI KACAMATAN SURADÉ KABUPATÉN SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP (ULIKAN STRUKTURAL).
 195. TINDAK KOMUNIKASI VERBAL JEUNG NONVERBAL DINA DRAMA SUNDA : Analisis Omongan jeung Kinesik dina Drama Sunda Juragan Hajat Karya Kang Ibing.
 196. KECAP PAGAWÉAN DINA FIKSIMINI BASA SUNDA.
 197. UNSUR SEMIOTIK DINA UPACARA REWAHAN DI DESA TARAJU KAC.SINDANGAGUNG KAB.KUNINGAN PIKEUN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII.
 198. SISTEM PERALATAN DAN TEKNOLOGI MASYARAKAT KAMPUNG NAGA UNTUK ALTERNATIF BAHAN AJAR MEMBACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII.
 199. AJÉN ATIKAN DINA DONGÉNG-DONGÉNG ANU AYA DI KACAMATAN CIKATOMAS KABUPATÉN TASIKMALAYA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP.
 200. MÉTODE DRAMATIC READING DINA PANGAJARAN MACA DONGÉNG : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X MAN Awipari Kota Tasikmalaya Taun Ajaran 2013/2014.
 201. ANALISIS FOLKLOR TOPONIMI DI KACAMATAN TEGALWARU KABUPATÉN KARAWANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA SAJARAH LOKAL DI SMAN 1 PANGKALAN.
 202. PUPUJIAN DI PASANTRÉN SYAFI’IYAH AL-FALAH DÉSA MEKARJAYA KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP.
 203. BABANDINGAN KAMAMPUH NULIS JEUNG KAMAMPUH NYARITA PANGALAMAN PRIBADI SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH 4 MARGAHAYU BANDUNG TAUN AJARAN 2013/2014.
 204. TRADISI NGARUAT LEMBUR DI DESA TANJUNGSIANG KECAMATAN TANJUNGSIANG KABUPATÉN SUBANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII : Ulikan Sémiotik.
 205. MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INTRODUCTION (PBI) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN BAHASAN (EKSPOSISI) : Studi Kuasi Eksperimen Siswa Kelas VII-5 SMP Negeri 1 Bandung Taun Ajaran 2013/2014.
 206. UNSUR SÉMIOTIK DINA KASENIAN BANGKONG RÉANG DI KAMPUNG CIJAURA DÉSA LEBAKMUNCANG KACAMATAN CIWIDÉY KABUPATÉN BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA.
 207. CAMPUR KODE DINA SIARAN BÉNTANG PARAHYANGAN BANDUNG TV.
 208. ULIKAN STRUKTURAL JEUNG AJÉN MORAL DINA KUMPULAN CARPON SANGGEUS UMUR TUNGGANG GUNUNG KARYA USÉP ROMLI H.M. PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP.
 209. MODÉL CONCEPT SENTENCEDINA PANGAJARAN NULIS WAWARAN.
 210. MODÉL PANGAJARAN MAKE A MATCH PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS GUGURITAN (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-B SMP Pasundan 4 Bandung Taun Ajaran 2014/2015).
 211. ASPÉK SOSIAL DINA BABASAN JEUNG PARIBASA SUNDA.
 212. IMPLEMÉNTASI MODÉL TIME TOKEN ARENDS DINA PANGAJARAN NYARITA BAHASAN BUDAYA SUNDA.
 213. KASALAHAN MORFOLOGIS DINA TÉKS BIANTARA SISWA KELAS IX SMP PASUNDAN 4 BANDUNG TAUN AJARAN 2014/2015.
 214. KUMPULAN CARPON HALIMUN PEUTING KARYA ISKANDARWASSID: TILIKAN SOSIOLOGI SASTRA.
 215. KARAKTERISTIK TOKOH DINA NOVÈL PRASASTI NU NGANCIK NA ATI KARYA POPON SAADAH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA (TILIKAN PSIKOLOGI SASTRA).
 216. KALIMAH IMPOSITIF DINA NOVÉL BARUANG KA NU NGARORA KARANGAN D.K. ARDIWINATA: Tilikan Adegan, Ma’na, jeung Maksim Kasopanan.
 217. MODÉL PANGAJARAN QUANTUM TEACHING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII C SMPN 12 Bandung Taun Ajaran 2014/2015.

1 komentar:

 1. Yang membutuhkan Full Text File Skripsi/Tesis/Disertasi Pendidikan Bahasa Daerah di atas bisa menghubungi 081385123025 / 7EAA4013.

  BalasHapus